banner

Aktualizované dňa 12:00 / 16-okt-2017

PRAVIDLÁ A PREDPISY SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Cesta do Holywoodu“

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto pravidlá a predpisy (ďalej len „pravidlá a predpisy“) týmto utvárajú zmluvné podmienky pre spotrebiteľskú súťaž nazvanú „Cesta do Holywoodu“ (ďalej len „súťaž“).

1.2. Termínom „organizátor súťaže“ sa rozumie spoločnosť Panasonic Marketing Europe GmbH, so sídlom na adrese Hagenauer Str, 43, 65203 Wiesbaden, Nemecko, evidovaná pod číslom: HRB 13178, konajúca prostredníctvom spoločnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačná zložka Česká republika, pobočka so sídlom na adrese Praha 8, Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČO: 246 55 121, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 71469 (ďalej len „organizátor“).

1.3. Termínom „koordinátor súťaže, ktorý je oprávnený a zodpovedný za vykonávanie niektorých činností podľa požiadaviek organizátora a v jeho mene“, sa rozumie spoločnosť „Interpay Sales Competitions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írsko, evidovaná pod číslom 476077, DIČ: IE 9724909W“ (ďalej len „koordinátor“).

1.4. Súťaž sa bude konať na území Českej republiky a Slovenska (ďalej len „územie“).

1.5. Predmetom súťaže budú OLED televízory značky PANASONIC (ďalej len „produkty“):

OLED TV TX-77EZ1000E
OLED TV TX-65EZ1000E
OLED TV TX-65EZ950E
OLED TV TX-55EZ950E

1.6. Súťaž sa bude konať odo dňa 16. októbra 2017 do 31. decembra 2017 (vrátane) (ďalej len „obdobie trvania súťaže“). Pravidlá pre účasť na súťaži sú opísané v týchto pravidlách a predpisoch.

1.7. Na súťaži sa je možné zúčastniť vtedy, ak sú produkty kúpené počas obdobia trvania súťaže.

1.8. Produkty zahrnuté do súťaže sú výhradne nové, pôvodné predmety, ktoré boli kúpené v maloobchodnej predajni alebo prostredníctvom webovej stránky maloobchodu na území podľa týchto pravidiel a predpisov. Účasť na súťaži nie je platná najmä vtedy, ak nie sú kúpené predmety uvedené na trhu na území podľa týchto pravidiel a predpisov alebo ak boli kúpené mimo tohto územia (napríklad prostredníctvom internetu) alebo ak boli kúpené od fyzickej osoby, ktorá neprevádzkuje obchodnú činnosť (napríklad v rámci internetovej aukcie).

2. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

2.1 Na súťaži sa môžu zúčastniť koncoví používatelia – podnikatelia aj fyzické osoby – ktorí kúpili produkty podľa týchto pravidiel a predpisov.

2.2 Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Panasonic Marketing Europe GmbH - organizační složka Česká republika; Panasonic Marketing Europe GmbH - organizačná zložka Slovenská republika; Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. .; Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. .; Panasonic Industrial Devices Czech s.r.o. .; Panasonic Electric Works Europe AG; Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o. .; Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. .; ďalej akékoľvek ďalšie osoby, ktoré sa podieľali na vývoji alebo organizácii tejto Súťaže a osoby vyššie uvedeným osobám blízke v zmysle §116 a §117 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v platnom znení.

3. ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE ÚČASŤ NA SÚŤAŽI

3.1. Na súťaži sa možno zúčastniť za predpokladu, ak sú splnené nasledujúce zmluvné podmienky:

a) V období podľa odseku 1.6 ste kúpili v maloobchodnej predajni alebo v internetovom obchode maloobchodu na území podľa týchto pravidiel a predpisov najmenej jeden produkt (nie z druhej ruky) a ponechali ste si originálny doklad o kúpe (účtenku alebo faktúru), na ktorom je uvedený model produktu a dátum kúpy; a

b) v období od 30. októbra 2017 do 15. januára 2018 (vrátane) ste svoj produkt zaregistrovali na webovej stránke: www.cestadohollywoodu.cz and www.cestadohollywoodu.sk (ďalej len „webová stránka súťaže“). Upozorňujeme, že registrácia bude aktívna 14 dní po zakúpení produktu;

c) Vyplnili ste dotazník dostupný na webovej stránke súťaže vrátane súťažnej otázky.

Osoby, ktoré splnili vyššie uvedené podmienky, budú ďalej nazývané „účastník“ alebo spoločne „účastníci“.

3.2. Pri registrácii kúpeného produktu v súlade s bodom 3.1 písmenom b) je účastník súťaže povinný:

a) poskytnúť nasledujúce osobné údaje:
- meno,
- priezvisko,
- e-mailovú adresu,
- telefónne číslo;
b) poskytnúť súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tejto súťaže a prípadne poskytnúť súhlas (nepovinné) so spracovaním osobných údajov na účely marketingových činností organizátora a súhlas so zasielaním obchodných oznamov prostredníctvom elektronickej komunikácie, najmä formou e-mailu;
c) poskytnúť nasledujúce údaje o registrovanom produkte:
- sériové číslo,
- model produktu,
- dátum kúpy spĺňajúci podmienky o období uvedenom v bode 1.6,
- názov obchodu, v ktorom bol produkt kúpený;
d) pripojiť prílohu v podobe oskenovaného či vyfotografovaného dokladu o kúpe produktu.

3.3. Osobné údaje účastníka súťaže v podobe e-mailovej adresy a čísla mobilného telefónu spolu s údajmi o sériovom čísle produktu zostávajú unikátne. Opakovaná registrácia účastníka s použitím rovnakej e-mailovej adresy, čísla mobilného telefónu alebo opakovaná registrácia rovnakého sériového čísla produktu nie je možná.

3.4. Účastník súťaže, ktorý dokončil proces registrácie v súlade s bodom 3.2, dostane na uvedenú e-mailovú adresu správu, v ktorej bude registrácia potvrdená. Predtým však môže byť účastník vyzvaný na potvrdenie registrácie, a to v priebehu 72 hodín od chvíle, keď mu koordinátor súťaže zašle e-mail so žiadosťou o potvrdenie registrácie, pričom také potvrdenie prebehne vložením odkazu z e-mailovej správy do podstránky súťaže. Ak účastník nevykoná v tomto časovom limite dokončenie registrácie, registrácia bude považovaná za neplatnú.

3.5. Účastník súťaže je oprávnený zaregistrovať viac než jeden kúpený produkt, a to za predpokladu, ak sú pri všetkých zaregistrovaných produktoch splnené zmluvné podmienky podľa bodu 3.1 písmena a). Na tento účel musí registrácia ďalšieho produktu prebehnúť tak, že sa účastník prihlási do webovej stránky súťaže, zaregistruje ďalší produkt a poskytne údaje v súlade s bodom 3.2 písmenom d) a d). Podľa daného poradia bude platiť bod 3.3.

3.6. Po dokončení registrácie produktu je zástupca organizátora alebo koordinátor oprávnený požiadať účastníka súťaže, ktorý dokončil registráciu, o zaslanie naskenovaného dokladu o kúpe produktu alebo o poskytnutie (podľa vlastného uváženia zástupcu organizátora alebo koordinátora) originálneho dokladu o kúpe produktu alebo jeho notársky overenú kópiu, kde bude uvedený model kúpeného produktu spolu s dátumom kúpy.

3.7. Ak účastník súťaže neposkytne požadovaný doklad o kúpe v súlade s pravidlami uvedenými v bode 3.9 v priebehu 48 hodín odo dňa žiadosti organizátora alebo koordinátora v uvedenom časovom limite, stratí tým všetky práva spojené s registráciou produktu. Účastník súťaže takéto práva stratí aj vtedy, ak ho nebude možné kontaktovať napriek 2 (dvom) pokusom o kontakt s odstupom 72 hodín s použitím kontaktných údajov poskytnutých pri registrácii, pričom taký pokus o kontakt bude urobený podľa vlastného uváženia zástupcu organizátora alebo koordinátora.

3.8. Ak účastník súťaže v lehote 30 dní odo dňa kúpy odstúpi od kúpnej zmluvy, na ktorej základe kúpil produkt podľa týchto pravidiel a predpisov, jeho účasť na súťaži už nebude možná.

4. Proces súťaže a súťažná cena

4.1. Účastníci súťaže, ktorí splnili všetky zmluvné podmienky uvedené vyššie v článku 3, sa zúčastnia na súťaži a môžu vyhrať zájazd pre dve osoby (vrátane leteniek a ubytovania) do Hollywoodu, Los Angeles, USA, a to s prehliadkou filmových štúdií Hollywood („súťažná cena“).

4.2. Víťaz bude určený na základe súťažnej otázky, ktorá bude zodpovedaná v súlade s článkom 3.1 písmenom c) týchto pravidiel a predpisov.

4.3. Súťažná otázka znie takto: „Koľko OLED televízorov značky Panasonic vyrobil plzenský závod spoločnosti Panasonic v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017?“

4.4. Traja účastníci súťaže, ktorých odpoveď sa čo najviac priblíži skutočnému počtu televízorov OLED vyrobených plzenským závodom spoločnosti Panasonic, vyhrajú súťažnú cenu. Ak budú niektoré odpovede totožné, organizátor uprednostní odpoveď, ktorá bola zaregistrovaná skôr.

4.5. Cenu nie je možné vymeniť za hotovosť alebo za inú odmenu.

5. POSTUP PRE RIEŠENÍ SŤAŽNOSTÍ

5.1. Účastníci podajú prípadné sťažnosti spojené s vedením súťaže písomne do dňa 15. januára 2017 (počíta sa dátum na poštovej známke).

5.2. Písomné sťažnosti musia zahŕňať nasledujúce údaje: meno a priezvisko účastníka, jeho podrobnú adresu a presný popis a dôvod sťažnosti.

5.3. Všetky sťažnosti musia byť podané na adrese Panasonic@promotion-support.com 

5.4. Sťažnosti budú preverené do 14 dní odo dňa ich prijatia. Osoba, ktorá sťažnosť podala, bude o výsledku postupu pre riešenie sťažností informovaná písomne, a to na adresu poskytnutú na podanie sťažnosti.

5.5. Účastník súťaže týmto uplatňuje právo konať o neuznaných pohľadávkach prostredníctvom súdneho konania. Podanie sťažnosti nie je podmienkou pre vymáhanie pohľadávky zo strany účastníka súťaže, a to vrátane vymáhania pohľadávok prostredníctvom súdneho konania.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Organizátor nie je povinný a zodpovedný za kontaktovanie účastníka súťaže z dôvodov, ktoré mu nie je možné pripísať za chybu, najmä z toho dôvodu, že účastník už nepoužíva e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii alebo z dôvodov nedostatkov na strane poskytovateľov internetových služieb.

6.2. Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek porušenie zákonných ustanovení alebo práv tretej strany (vrátane príjemcov správy podľa týchto pravidiel a predpisov), ak také porušenie bolo spôsobené tým, že účastník zaslal správu na e-mailovú adresu ním uvedenú.

6.3. Obmedzenia uvedené o bodoch 6.1 a 6.2 pre účastníkov neplatia, ak produkty kúpili ako spotrebitelia podľa článku 22 odseku 1 Občianskeho zákonníka.

6.4. Zmluvné podmienky tejto súťaže sú týmto uvedené v týchto pravidlách a predpisoch. Všetky informácie o tejto súťaži, ktoré sú dostupné v propagačných materiáloch a letákoch, sú poskytnuté iba na informatívne účely.

6.5. Všetky záležitosti nevysvetlené v pravidlách a predpisoch tejto súťaže budú vykladané podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

6.6. Tieto pravidlá a predpisy je možné získať v registrovanom sídle organizátora a na webovej stránke súťaže.

6.7. Organizátor si týmto vyhradzuje právo zmeniť tieto pravidlá a predpisy, a to v rozsahu povolenom zákonom a s príslušným oznámením zmien účastníkom súťaže, pričom také oznámenia organizátor uverejní na webovej stránke súťaže.

6.8. Osobné údaje účastníkov súťaže budú spracované v súlade so Zákonom č. 101/2000 Zb. zo dňa 4. apríla 2000, o ochrane osobných údajov na území Českej republiky (v platnom znení). Organizátor je zároveň správcom osobných údajov. Cieľom zberu údajov je vykonávať súťažnú kampaň nazvanú „Hollywood u vás doma“ a ak poskytne účastník dodatočný (nepovinný) súhlas, údaje budú spracované na marketingové účely organizátora. Účastníci súťaže sú oprávnení mať prístup k svojim údajom a tieto údaje opravovať. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné s cieľom účasti na súťaži. Pri vyššie uvedených dôvodoch a vo vyššie uvedenom rozsahu je správca údajov oprávnený prostredníctvom písomnej zmluvy svoju zodpovednosť za spracovanie údajov účastníkov súťaže zveriť inej osobe, a to v súlade s pravidlami stanovenými v článku 31 Zákona o ochrane osobných údajov.


V Prahe dňa 1.10. 2017
Za organizátora: konajúceho prostredníctvom spoločnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačná zložka Česká republika